KIM
Haeng-Jik
KOR
TOTAL
117
AVG.
4.500
HR.
8
HR2.
6