CHO
Jae-Ho
KOR
TOTAL
158
HR.
9
HR2.
6

전체 기록

Round Group Player1 Player2 Player3 Player4 Date Time
Qualification E CHO J.H. CHO J.H. M.N. COKLU M.N. COKLU JEONG S.I. JEONG S.I. D. JASPERS D. JASPERS 2018-11-08 18:00
Quarter Final D CHO J.H. CHO J.H. M. ZANETTI M. ZANETTI KIM H.J. KIM H.J. CARLSEN CARLSEN 2018-11-10 20:00
Semi Final B CHO C.Y. CHO C.Y. TRAN Q.C. TRAN Q.C. NGO D.N. NGO D.N. CHO J.H. CHO J.H. 2018-11-11 17:00