CENET
Lütfi
TUR
TOTAL
70
HR.
6
HR2.
6

전체 기록

Round Group Player1 Player2 Player3 Player4 Date Time
Qualification A S. SAYGINER S. SAYGINER L. CENET L. CENET J. BURY J. BURY HEO J.H. HEO J.H. 2019-08-21 10:00
Quarter Final B CHO J.H. CHO J.H. D. NELIN D. NELIN CHOI S.W. CHOI S.W. L. CENET L. CENET 2019-08-23 14:00